ابر آبان

ابر سترون آبان به فوردین چه می کند؟

این غرشش ز چیست؟ در آسمان پایین چه می کند؟

او خانه کرده به کاخ و بدوراست ز دسترس

این ادعای رحمت به خاشاک مسکین چه می کند؟

او مدعی است خلقی سوخته است درمحبتش

خاکم به سر شهنشاه گوش به زنگ فرامین چه می کند؟

سر تا سران وطن جایی ورا نداد

ورنه در خانه ی خصم سینه چرکین چه می کند؟

بودی درین سرای ارچشمی به راه اوی،

این هوی و های و اشک بهارین چه می کند؟

او را نژاد ز گوهر بزرگان بوده است و بس

شه زاد و شه نژاد به مردم پایین چه می کند؟

شاید به صد جلال میل شمینه پوشی نموده اند

پشمینه پوش در پی تخت زرین چه می کند؟

برجای صوف و کشکول و خانقاه

خوش جامه ها و کوشکهای رنگین چه می کند؟

بر جای ورد و چکامه ی عشق صوفیان

آرای خوشنمای و فکر فرنگین چه می کند؟

 چهری گمان مدارکایشان غم زحمتکشان خورند

گُل وعده های مشعشع برای مردم مسکین چه می کند؟

 

2005

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!