پژوهشگران كشور انحصار علمى را شكستند

اولين نمايشگاه دستاوردهاى ۰۳ ساله وزارت علوم، تحقيقات و فناورى امروز در حالى به كار خود پايان مى دهد كه به اعتقاد بسيارى از صاحب نظران و پژوهشگران، اين نمايشگاه فقط بخش كوچكى از فعاليت هاى علمى دانشمندان كشورمان را نشان داده است.
۸۰ دانشگاه دولتى، ۵۰ مؤسسه غيرانتفاعى، ۵۱ مركز رشد، ۲۱ پارك علم و فناورى، ۱۳ واحد دانشگاه مجازى و واحدهاى مختلف آزاد اسلامى دستاوردهاى خود را در معرض ديد مخاطبان قرار داده اند تا به همگان اعلام كنند كه دانشمندان ايرانى به رغم همه تحريم هاى جهانى كه در ۳۰ سال گذشته بر كشور تحميل شده، توانسته اند انحصار علمى را در دنيا از بين برده و شأن و منزلت ايران اسلامى را در دنيا دوچندان كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!