تداوم شرمگین ختنه دختران در کردستان

ختنه دختران در اکثر مناطق کردستان هنوز به قوت خود باقی است. در کردستان عراق درمیان عشیره‌های مختلف هنوز این رسم وجود دارد. یا در اورامانات در کردستان ایران بیشتر زن‌ها ختنه شده و می‌شوند و برای این کار هم توجیه شرعی می‌آورند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!