دریاچه در زمستان

دریاچه یخزده
 

گریه میکند در لب سبزه زار
 

قوی سیاه
 

عشوه میکند زیر آسمان کوتاه
 

نفس غمگین
 

تردیدمیکند بین بخار و اشک
 

سبزهای خاکستری
 

له میشوند در سکوت بیشه
 

دست یخزده
 

میچرخد بدنبال گرمای قلب
 

چشمان مه آلود
 

نمیتوانند صحنه را ترجمه کنند
 

دل بر سردوراهی
 

سرگیحه عشق را فراموش میکند
  اورنگ dec 2008

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!