سکوت معنی دار القاعده

هشت روز از حملات جنگی اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس و مردم بی دفاع غزه می گذرد در این مدت تمامی دولتها ( عموما ب نفع اسرائیل ) و ملتها ( بر علیه اسرائیل ) موضع گیری خود را کرده اند ولی خبری از القاعد ه نیست . القاعده ای که در شرایطی که بوش نیاز به رای دارد اعلامیه صادر می کند .

برای جهان و بویژه جهان اسلام کشتار مردم توسط هواپیماهای جنگی اف -16 اسرائیل در سرزمینهای اشغالی مسنله مهمی هست پس القاعده سکوت کرده است ؟

آِیا می توان سکوت القاعده را با سکوت عربستان در یک راستای سیاسی دید ؟

راستی ادیو اسرائیل در بخش خبری صبح خود ( روز شنبه ) چنان خبر می خواند که اگر کسی به ماهیت جنگ طلبانه و نژادپرستانه اسرائیل آشنا نباشد کلی از مظلومیت اسرائیل ناراحت می شد

خانم گوینده می گفت ارتش اسرائیل 8 سال در قبال موشکها ی حماس شکیبائی بخر ج داد ، حالا هم در دفاع از مردم اسرائیل مجبور شده است وارد جنگ دفاعی شود . بعد ش هم گفت ارتش اسرائیل به هر جائی که می خواهد حمله کند قبلا به آنجا تلفن می کند و می گوید آنجا را تخلیه کنید . در همین راستا هم خبرنگار رادیوی اسرائیل ادامه داد فرمانده حماس هم که باتفاق دو زنش در حمله اسرائیل کشته شد ، بهش دو بار تلفن شده بود ولی وی ز عمدی زنانش را در انجا نگهداشته بود . عجب چاخان های شاخ داری این اسرائیلی ها می گویند زدند رودست جمهوری اسلامی.

د رهرحال این فرمانده که تا دیروز اسرایئل و مصر ادعا می کردند مخفی شده است همراه زن و کودکانش کشته شد .

اسرائیلی ها در اقتصاد باهوش هستند ولی در سیاست کمی خرفت هستند

سوال از رادیو اسرائیل این است حالا اگر خانه ای تلفن نداشت آنوقت حتمایک پیک می فرستید

که خبر رسمی بدهد بعد آنجا را خراب می کنید

این رادیو اسرائیل هم از آن رادیو هائی است که خودش به خودش حال میدهد و می گوید تنها رادیوئی که اخبار راست در خاورمیانه را می گوید

یک ذره بیشتر گوش کرده بودم فکر میکردم این فلسطینی ها بودند که سرزمینهای اسرائیلی را اشغال کرده اند و ارتش اسرائیل آنقدر خوب است که حتی حاضر نیست کبوتر ها در عملیات نظامی کشته شوند.

سیاست ضد مردمی اسرائیل مسبب بسیاری از نا امنی ها و رشد بنیاد گرائی در منطقه هست .

وقتی که جوانان به آینده امید ی ندارند و محاصره سیاسی و اقتصادی هستند آیا قرارهست که به خشونت هم روی نیاورند یا جذب گروههای غیر منطقی نشوند . رهبران فعلی حماس در سرزمینهای اشغال شده بدنیا آمده اند و ستم اسرائیل آنها را به این مواضع کشاند ه است اتفاقا اسرائیل ، حماس را برای تضعیف عرفات تقویت کرد حالا بلای جان اسرائیل شده است .

این در حالی است که هر جا جنایتی علیه مردم دنیا و جنبشهای مترقی بوده است ، اسرائیل یا نقش مستقیم و یا در آموزش سازمانهای ارتش و اطلاعات آن کشور دست داشته است .

همین دو سال پیش بود که دفتر عرفات را به خاک و حون کشیدند ولی عرفات آنجار ا ترک نکرد.

ارتش اسرائیل متخصص خراب کردن ساختمان با آدم و بی آدم از طریق بمباران های هوائی هستند بعد هم می دانند اروپا پول می ده تا ساختمانها را دوباره درست کنند . سر اروپائی ها بی کلاه هست که باید تا ابد تاوان جنایات هیتلر را برای کشتار یهودیان بدهند .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!