دلتنگی

تار های دلتنگی ام را
بر در غار دوستی می تنم

باور هایم چه عمیق
بااصحاب کهف به خواب رفته اند

رویا هایم را بر فراز کوه طور پرواز میدهم
و به احساسم می گویم:اقرأ
و کلمات در گلویم به صلیب کشیده می شوند

معجزه ای نیست
تا کبوتر دستهایم را زنده کند
و جانشین عشق من بی غدیر خواهد ماند

آوا کوهبر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!