اعدام هویدا پس از قتل او

اعتراف دکتر ابراهیم یزدی :هویدا قبل از محاکمه در راهرو دادگاه بدست یک روحانی با هفت تیر کمریش به قتل رسید.محاکمه او پس از مرگش انجام و حکم صادر شد و سپس اعدام شد!!!.بعضی ها نمی خواستند او حرف بزند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!