انقلاب وزیر کار در تعریف بیکاری

محمد جهرمی اضافه کرده است که حدود هفتاد درصد بیکاران ثبت نام شدۀ کشور
فاقد مهارت حرفه ای هستند. به بیان دیگر، بر اساس معیار وزیر کار باید گفت
که ٧٠٪ بیکاران کشور یا بیکار نیستند – حتا اگر فقدان مهارت به بیکاری
آنان منجر شده باشد – یا اشتباهاً در فهرست بیکاران ثبت شده اند. آنان به
گفتۀ وزیر کار جمهوری اسلامی صرفاً فاقد مهارت هستند و نه بیکار.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!