گردش و برگردش

می بینی که آهو می خرامد

ترا می نگرد وانگاه

با گامهای ترد و پرنده

از سر علف و گیاه و خار می جهد

 

می بینی که در محاصرۀ کوههایی

و ابرها بر تو چتر می بندند

و رود

رود بزرگ

می خروشد

از سرچشمه های برفی سردش

 

می بینی که پرندۀ کوچک

از آب شیرینش می نوشد

و می خواند شاد، شاد

آنسان که انگار در جهان

هرگز بدی نبوده است

 

می بینی و می گذری و جهانت را می پذیری

و شادمانی ات آن است

که این همه در تو برگردانی زیبا دارد

و بر صفحۀ ذهن و خاطرات تو می نشیند

و بر صفحۀ دفتر شعرت

نقش می بندد.

 

Salida, Colorado

7 August 2008

———————————–

http://www.alizarrin.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!