شباهت سکس و مذهب

حرف روحانیّت همیشه این بوده که زن و مرد مثل آتش و پنبه هستند و آنی که در کنار هم قرار بگیرند در هم افتاده و شعله ور میشوند. بنابراین واجب شرعیست که به هر وسیله که شده این دو جنس را ازهم دور و جدا نگاهداشت تا اسباب معصیت و گناه فراهم نیاید. بهمین جهت آنها دائماً در تلاش نگاهداری از ناموس و عترت و عورت و عصمت و در یک کلام قایم کردن سکس امّت اسلامی هستند.

چه خوب میشد اگر رهبران مذهبی همین حسّاسیّت را در مورد خودِ مذهب هم نشان میدادند و آنرا مانند سکس از صحنهَ عریان دولت و جامعه به پشت درهای بسته میبردند. چرا؟ به این دلیل که سکس و مذهب از بسیاری جهات شبیه به هم هستند.

بعنوان مثال:

ـ تا این زمان اکثریت مردمان کرهَ خاک به هر دو محتاجند.

ـ گردانندگان مراکز ارائه سکس و مذهب تقریباً همیشه مردها هستند. مانند هیو هِفنر، لَری فِلینت، و روحانیان کلیساها، کنیسه ها، مساجد، و دیگر معابد.

ـ مشتریان اصلی هر دو مردها هستند و زنان از هر دو بیشتر برای کنترل مردها استفاده میکنند.

ـ هر دو اگر در خلوت انجام شوند خوب و فرح بخش بوده ولی اگر در حظور دیگرانی که نمیخواهند ببینند وبشنوند انجام شوند باعث ناراحتی میشوند. مثلاَ جماع در پیاده رو همان اندازه در رهگذران ایجاد دلهره میکند که امر به معروف و نهی از منکرِ خواهران زینب.

ـ در اشتغال به اوّلی فرد احساس میکند که به بهشت رفته است و دردوّمی امید به این دارد که به بهشت خواهد رفت.

ـ درهردو اگرفرد مستقیماَ با محبوب تماس بر قرارکند کار کم خرج است ولی اگر پای دلّال و واسطه به میان بیاید مخارج چندین برابر خواهد شد.

ـ درگیر شدن درهر دو، بشرط توافق طرفین ( یا توافق جمعیّتی که با میل و اختیارخود وارد فعالیّت میشوند) خوب و فرح بخش است؛ ولی اگر با زوربه فرد یا افراد تحمیل شوند بد بوده ودرغرب به آن رٍیپ وآزار و مزاحمت و در شرق به آن تجاوزبه عنف وبرنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلآمی میگویند. ـ

اگر در یک مجلس میهمانی یکی از میهمانان آلت یا مذهب خود را به دیگر میهمانان نشان بدهد، آن مجلس متشنّج میشود.

ـ اگرسکس یا مذهب بطور زیاده از اندازه به مردمان ارایَه یا اِعمال شود، هر دو مزّه و ملاحَتشان را از دست خواهند داد. مانند وظعیّت سکس در اروپا وآفریقا و وظعیّت مذهب درایران، طالبانستان و عربستان. ـ

ـ اعتیاد و اعتقاد بی رویّه به هر دو باعث جان دادن خودِ فرد و دیگران میشود. مانند مبتلا کردن خود و دیگران به بیماری اِیدز یا بکشتن دادن خود و دیگران درجنگهای مذهبی و عملیات بمب گذاری انتحاری.

ـ سکس و مذهب البتّه دارای موارد تشابه بیشتری هستند و علما که خودشان در هر دو زمینه فعالیّت مبسوط دارند اگر انصاف دهند رضایت خواهند داد که برای حفظ حُرمت مذهب، بهتر همان است که آن را ازآشکارِ جامعه به حریم خصوصی خانه ومَعبَد ببرند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!