مدرک ليسانس خاتمي در زمان رياست جمهوري وي صادر شده است

:”اما آنچه کمي شک برانگيز است سربرگ اين دانشنامه است که متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1348 است ! البته شايد عنوان شود به دليل تحصيلات حوزوي مدرک معادل ليسانس به آقاي خاتمي اعطا شده اما تاکيد بر اتمام تحصيل در رشته فلسفه در دانشگاه اصفهان اين فرضيه را رد ميکند.
ضمن آنکه با تصور صدور اين مدرک در دوره حکومت جمهوري اسلامي ايران تاريخ مهر و امضاي سمت راست پايين صفحه روز 29 اسفند سال 1349 را نشان ميدهد . روزي که معمولا” براي آغاز سال نو تعطيل است!”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!