arash kamangeer

ki arash be rah chin safar khahad kard,

deevar bolandash ra gozar khahad kard ,

bar darvasehhaye chin v tabat rah ahreman ra khahad bast,

teer v kaman sibaei bar kamar oust ,

darehha v golehhaye kooh sapar oust,

khodaye yeganeh v boodaye tabat as nyayesh v parastesh oust,

shajaat v jangjooeie arash kamangeer dar tarikh iran ast,

kolahi zarbaft as taj keikawoos v kamar keikhosroo as negin oust,

pahlavanan chin v turan v bahram goor hameh dar khedmat oust,

zendegani shahan iranzamin hameh az godrat ou v lashkar oust.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!