انکار دوبارۀ کشتار یهوریان

غلامحسین الهام می افزاید: “مفهوم هولوکاست، مفهومی برآمده از دروغ بزرگ است و برای جای گیری یک رژیم بی بنیان در قلب جهان اسلام بوده است”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!