يورش به منازل بهائيان در شهر مشهد و بازداشت دو تن، مجموعه فعالان حقوق بشر

در زمانی‌ یورش به منازل بهائیان انجام می‌گیرد که دنیا توجه‌آش به مسائل اقتصادی و سیاسی است و حقوق و هستی‌ شهروندان ما در سکوت تام در حال پایمل شدن است.  در همین زمان نیز خانم شیرین عبادی به یک موضع دفاعی عقب نشینی کرده‌اند و عملا تنها دریچه امید این مظلومان مستود شده.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!