اطلاعات مرجع برنامه موشکی ایران و جزئیات آن

اما باید تاکید کرد که هم رسانه های گروهی اسراییل و هم منابع رسمی این
کشور اغلب در تلاش های ایران در جهت ایجاد توان موشکی-هسته ای و هم در
توانایی های جمهوری اسلامی در روند اجرای برنامه های مذکور مبالغه می
کنند. از یک سوی نگرانی اسراییل کاملا قابل درک است و از سوی دیگر این
مسئله مانع ارزیابی عینی اوضاع شده و آنرا به مخاطره می اندازد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!