روسیه نیازی به بی ثباتی درایران ندارد

تعداد آذری های ایران بیش از تعداد ساکنین خود آذربایجان است و اگر در
نتیجه جنگی احتمالی آنها به کشور همسایه در شمال قفقاز پناه بیاورند،
اقتصاد آذربایجان نمی تواند از پس این برآید و این بدین معناست که از آنجا
به روسیه راه خواهند یافت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!