شیر بی یال و دم

من شیر بی یال و دم ام
 

غریب در قفس افتاده ام
 

در غبار و خاک  بر زمین خط میکشم
 

صدای چوب خشک شده بازیچه ام
 

من شیر بی یال و دم ام
 

بیفایده ومغرور گوشه ای ایستاده ام
 

از جنگ با اشباه زپا افتاده ام
 

درهزیان و افسوس  به مرگ آماده ام
 

من شیر بی یال و دم ام
 

نگاهم  خیره به شرقی که  محروم ام
 

در غروب  پشتگرم از  خورشید   بیگانه ام
 

در خاطره نعره وحشی باز مانده آرواره ام
 

من شیر بی یال و دم ام
 

از یاد سبزی دشت و سفیدی سر کوه  نیاسوده ام
 

هنوز شمشیر بدست به خون سرخ دشمن تشنه ام
 

هنوز درخیال فرزندان این باغ وحش زنده ام
 

اورنگ
 Janvier  2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!