سهم زنان: پیش از انقلاب، پس از انقلاب

در انقلاب 1357 میلیونها زن ایرانی ازتمام طبقات و اقشار اجتماعی شرکت کردند وحضور گسترده آنها در راه پیمائی ها و اعتصاب ها نقش مهمی در یکپارچگی انقلاب داشت .عوامل گوناگونی سبب شد تا زنان به روند انقلاب بپیوندند. بعضی از زنان در پی تحقق بخشیدن به خواسته هایی متاثراز اعتقادات سیاسی و مذهبی خود بودند و برخی دیگر برای پشتیبانی از شوهران و برادران خود به انقلاب پیوستند . حتی زنان سنتی از طبقات محروم و خانواده های مذهبی که تا ان زمان فرصتی برای فعالیت های اجتماعی نداشتند به شرکت در انقلاب تشویق شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!