تو

خورشید چه زیباست
 

وقتی در چشم تو طلوع میکند
 

صحرا پر از سراب
 

وقتی پوست تورا تصور میکند
 

برف و سرما چه گرمند
 

وقتی بر لبان تو شکوفه میکنند

آزاده از پروا و کیشم
 

وقتی صدای تو در گوشم نغمه میکند
 

اورنگ dec 2008

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!