ذوق سواران

 ای سحر؛ گوشه ای از روی بهاران به من آر.

یادی از صبحدم و بانگ هزاران به من آر.

خستم از داغ غریبیّ و غم کوچ حبیب؛

خبر از همدمی و مجلس یاران به من آر.

دل آزرده ی من عاشق و وحشی شد و رفت؛

بندی از خرمن آن سلسله داران به من آر.

شه و شهنامه و دوران امیران شده شد؛

شرحی از دلبریِ لاله عذاران به من آر.

کوس طغیان و دف کید و دغا می کوبند؛

شمّه ای از صفت پاس گزاران به من آر.

گوی و چوگان چکامه به میان است هنوز؛

اسب مست غزل و ذوق سواران به من آر.

دشت خشکیده؛ دمن رنگ تباهیست؛ دریغ؛

نوپیامِ نفس زنده ی باران به من آر.

 

شنبه نوزدهم بهمن ماه 1387

اتاوا

پاس گزاران: سپاسگزاران

 

برای آنان که شعله ی این مشاعره را همچنان فروزان نگه داشته اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!