ارزیابی دولت بختیاربه عنوان آخرین تلاش برای احیای قانون اساسی مشروطه در ایران

پس از
گذشت نزدیک به سی سال از انقلاب بهمن ١٣٥٧، هنوز یک بررسی سنجیده و
نقادانه در عملکرد و میراث سیاسی نخست وزیری دکتر شاپور بختیار بعنوان
دولتی که آخرین تلاش در تداوم مشروطه واقعی در ایران را متعهد بود صورت
نیافته است. کنفرانس دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی در روزهای سیزدهم و چهاردهم ماه مارس
٢٠٠٩ گامی است در تحقق این مهم. از اینروی هیات تدارک کنفرانس می کوشد تا
زمینه مناسب این بررسی را فراهم آورد. تبادل اندیشه ی آزاد و منقدانه اهل
پژوهش شرط اساسی و لازم تحقق هدف این گردهمایی است. کوشش بر آن است که تا
حد توان و امکانات، دیدگاه صاحب نظرانی که از دور یا نزدیک با مساله ی
سیاسی چگونگی تشکیل دولت بختیار آشنایی دارند، و همچنین بر اثرات و نتایج
اجتماعی و سیاسی آن برای امروز و فردای ایران اندیشیده اند و قضاوت ارزشی
دارند به نقد و بررسی کشیده شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!