در زندان بر ما چه گذشت

در حکم صادر شده که پس از 4 بار تغيير قاضي پرونده در نهايت به امضاي “قاضي حسيني” با عنوان “رييس ‏شعبه 1059 دادگاه جزايي تهران و قاضي دادگاه انقلاب” رسيده، من شهرام رفيع زاده به همراه سه متهم ديگر ‏روزنامه نگار و وبلاگ نويس ديگر‎ ‎‏(اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمي، جواد غلام تميمي) در مجموع به 8 سال ‏و نيم زندان و 124 ضربه شلاق محکوم شده ايم. ‏حکم صادره از هر جهت بر مباني سستي بنا شده است. قاضي امضاء کننده، آن گونه که در حکم خود انشاء کرده ‏اصلي ترين استنادش “اقارير متهمان” بوده است. “اقرار” مورد نظر قاضي همان “اعترافات اجباري”است که ‏بنابر سناريوي از پيش طراحي شده در مرکزي ديگر، از من و ما تحت شکنجه جسمي و رواني، چشم بند و دست ‏بند، نگهداري طولاني در سلول انفرادي بازداشتگاهي مخفي، تهديد خود و خانواده، و ضرب و شتم، فشارهاي ‏رواني طاقت فرسا، بي خبري مطلق، عدم دسترسي به وکيل و هر وجود و م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!