مرام

تو که در خیل حبیبان سر و نامی داری

راز آزادی گیتی به دو جامی داری

نخری کون و مکان را به دو لبخند نگار

تو که در جمع گدایان مقامی داری.

با همه فقر ز آبشخور مستان نوشی

از همه سیم تنان بختی و کامی داری.

کوکبی باش مر این زورق توفانزده را

تو که در عین بلا خاطر رامی داری.

ژاله از روی شقایق به تمنا پرسید:

“مگر از دلبر بنهفته پیامی داری؟”

تا سراپرده ی خورشید محبت چه رهی ست؟

ای که از مکتب مهرینه مرامی داری.

چهریا؛ ناله ی دل نغز و هویدا باید

خیز و پیش آر اگر طرفه کلامی داری.

 

بیستم بهمن ماه 1387

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!