عبادی: قوانين تبعيض آميزعليه زنان با فرهنگ ايران همخوانی ندارد

شيرين
عبادی، فعال سرشناس حقوق بشر در ايران، در يک سخنرانی در انستيتوی کارنگی
برای صلح در واشنگتن، در روز ۱٤ بهمن، ۲ فوريه ۲٠٠۹، در مورد حقوق زنان در
ایران گفت که قوانين تبعيض آميزعليه زنان با فرهنگ ايران همخوانی ندارد.

«ما تعداد زيادی زن استاد دانشگاه، پزشک، مهندس، در سطوح بالای
مديريت اداری داريم. و به همين دليل است که – و تمامی اين قوانين بعد از
انقلاب تصويب شد – و به همين دليل است که زنان ايران معترض هستند، برای
اين که اين قوانين با فرهنگ ما همخوانی ندارد.»

به عنوان يک مثال از اين همخوانی نداشتن قوانين تبعيض آميز با فرهنگ
زنان ايرانی، عبادی گفت: «حتی يکی از معاونين آقای احمدی‌نژاد، که نماينده
بنيادگراها هست، زن … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!