زنان کره ای;” پس خواهران ایرانی ما کجایند؟”

با همبستگی
زنان کره ای، چهار دختر ایرانی امروز توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند و
در حالیکه همه تماشاگران تیم خود را تشویق می کنند زنان ایرانی و کره ای
با گل هریک از طرفین یکدیگر را به آغوش خواهند کشید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!