هفت بهایی دستگیر شده به ‘جاسوسی’ متهم شدند

دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای ۷ تن از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، خبر داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!