سالروز مرگ گرامی یاد فروغ فرخزاد 1967/13/فوریه

میگویند اگر  جنست از جنس زندگیست از بروز حوادث خبر خواهی داشت، و او از امدن روز رفتنش خبر داشت. چندین روز قبل از تصادفش که درناحیه سر موجب خونریزی مغزی وکشتن اوشد؛ به مادرش گفت که برای مجله ای که اشعاراو را منتشر میکرد متن تسلیت بفرستد.پیراهن زندگی فروغ برایش بسیار تنگ بود او درزندان تن اسیر و دیوارهای ظالم بدورش فشاری بود که تاعصیان او پیراهن تنگ تن را بدرد و موجب تولد دیگری باشد.

ایمان بیاوریم سر اغاز راهایی فروغ بوداوگفت:

.آه
چه مردمانی در چارراهها نگران حوادثند
و این صدای سوتهای توقف
در لحظه ای که باید باید باید
مردی به زیر چرخهای زمان له شود
مردی که از کنار درختان خیس میگذرد
من از کجا می آیم؟
به مادرم گفتم دیگر تمام شد
گفتم همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد
باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم
سلام ای غرابت تنهایی
اتاق را به تو تسلیم میکنم
چرا که ابرهای تیره همیشه
پیغمبران آیه های تازه تطهیرند
و در شهادت یک شمع
راز منوری است که آنرا
آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خواب میداند
ایمان بیاوریم
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ تخیل
به داسهای واژگون شده ی بیکار
و دانه های زندانی
نگاه کن که چه برفی می بارد …
شاید حقیقت آن دو دست جوان بود آن دو دست جوان
که زیر بارش یکریز برف مدفون شد
 سال دیگر وقتی بهار
با آسمان پشت پنجره هم خوابه میشود
و در تنش فوران میکنند
فواره های سبز ساقه های سبکبار
شکوفه خواهد داد ای یار ای یگانه ترین یار
ایمان بیاوریم به آغاز فصل  سرد …
 
فروغ فرخزاددرتاریخ1967/13/2 درگذشت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!