حمایت اکثریت آمریکایی ها از گفتگو با ایران

برخی زیرگروه های جمعیتی در آمریکا بیش از دیگران از دیپلماسی مستقیم با ایران حمایت می کنند. 74 درصد افراد دارای مدرک لیسانس یا بالاتر از این رویکرد حمایت می کنند که در صدر گروه های حامی این سیاست هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!