سنگسار دو خواهر در ایران

دو خواهر به نام‌های زهره و آذر کبیری، ساکن شهرک شهریار در استان تهران، به اعدام بوسیله سنگسار محکوم خواهند شد.
در استان تهران، به زنا متهم شدند. آنها به اعدام بوسیله سنگسار محکوم خواهند شد. محکومیت آنها شش ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو خواهر را قبلاً به همان جرم 99 ضربه شلاق زده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر خواستار آن شده اند که اعدام در ایران، بویژه بوسیله سنگسار، متوقف شود.
«قانون ایران قید می‌کند که سنگ باید آنقدر بزرگ باشد که جراحت بوجود آورد اما آنقدر بزرگ نباشد که به تنهائی منجر به مرگ شود. … پرتاب سنگ به سوی یک فرد به خودی خود نوعی شکنجه خفیف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!