مسیر زندگی

دوست قدیمی از تونشنیده بودم بس مدتی
دورانه پرسیدمت تا بدانم چه یاد داری

گفتی که روزی بیش از سی سال پیش
با من و خواهر توپ بازی روی میز کردی کم وبیش

جمله افزودی که این دیدار آسان نوجوانانه
برایت مهم بود و مسیر زندگی عوض کرد

یاد ندارم آخر آن بازی میزی معصومانه
چنان جذبی داشت در آن دور و زمانه

از خواهر پرسیدم از تو چه یاد دارد
گفتا که با تو پوستر این در و آن در میزد
 
خواهم پرسم که در گذران سه دهه پیش
تاثیر ما مثبت بود در آن دهه شیش؟

گر جواب منفی است نمیخواهم آسان پذیرم
تقصیر ما نیست انقلاب جوان برای صبحانه خورد

آنچه تو نقش ما دانی
نقش خلق است برهر زندگانی

ماهم نوجوان بودیم و ساده
گر به تو رخ نمودیم همچون دو آزاده

چ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!