حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان تخریب شد

به گفته وی با توجه به حمله پیشین به محل اجتماع دراویش گنابادی در شهرهای مختلف، همیشه تعدادی از دراویش در اين محل مستقر بودند که در صورت حمله احتمالی با تلفن همراه دراویش دیگر را خبر کنند. اما اولین کاری که حمله کنندگان کردند ضبط تلفنهای همراه و بازداشت و انتقال اين دارویش به پاسگاه بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!