مجله ایرانیان برونمرز

دوره جدید مجله ایرانیان برونمرز از این پس به شکل هفته نامه هر جمعه منتشر می شود. در شماره جدید این مطالب را می خوانید:

بحران اقتصادی و مهاجران جدید
سه پناهجو و دو نویسنده
دکتر همزبان خوب است یا خارجی
جاذبه های استانبول برای مهاجران
و …

برای خواندن آخرین شماره به اینجا بروید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!