لذت

آخرین لذت
 

اولین حسرت
 

درد این شهوت
 

پوکی غیرت
 

گیجی سرعت
 

رسیدن رذالت
 

راز این غربت
 

رویای شهرت
 

مستی قدرت
 

آخرین فرصت
 

برای یاد اولین لذت
 

اورنگ  fev 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!