من تنها قدم می زنم

شاید مرگ تو کافی است

تا دور از سکوت بی خیال نوشتن

در پاره های سرطان احساسات ویسکی درمانی شوم

از خط کشیهای خیابان می گذری و

روی سرعت خاطره ها می روی

من در بلندی ساختمانها کوچکترین

اما سنگین تر از آنها قدم می زنم

و روی شالوده ای متحرک

با زلزله ها می خندم

دستانت را بسوی من دراز نکن

من تنها قدم می زنم

 

افشین بابازاده

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!