یهودیان ایران چه می گویند

در پاسخ می گوید: ” بگذارید آنها شعار مرگ بر اسرائیل، بدهند. من 43 سال است صاحب این مغازه هستم و هرگز مشکلی نداشته ام. من برای دیدن خویشاوندانم به اسرائیل رفته ام. اما وقتی اتفاقی مانند حمله به نوار غزه را می بینم واکنشم مثل هر ایرانی دیگر است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!