رزمگاه پلی تکنیک

تو فضای شهر تاریک
وقت شورش میشه نزدیک
باز دوباره گُر می گیره
رزمگاه پلی تکنیک

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!