مکالمه شخصی

دیشب  به خودم نامه نوشتم
 

که بیا و یار باش
 

دیگر غریبه نباش
 

جواب  بده تا خبری آید
 

از چشم خشک ما اشکی آید
 

بگو که تنها نیستی
 

گریبانگیر این غم فقط تو نیستی
 

جواب  بده اینجا کسی یار توست
 

در این کهکشان ستاره إی مال توست
 

بگو خنده را دوست داری
 

تا گوش یاری بدست آری
 

آری دیشب  به خودم نامه نوشتم
 

که بیوفا ما را به یاد داشته باش
 

گفتا مرحبا ای یار سفید
 

که آخر نامه ای رسید
 

اورنگ
 

Février 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!