چهار رباعی

 خسته از مظروفم و از ظرفها

خسته‌ام از بارش این برفها

گرچه جان گاهی‌ جوانی‌ می‌کند

کار ما بگذشته از این حرفها

 ***

 ذهنم به خواب میرود چونان که مغروقی

آرام و سنگین به زیر آب میرود

و در فرایند رفتن به عمق خواب

سوال بزرگ به پیشواز جواب میرود

***

 اگر در پی‌ منی‌، هان بدان‌ای مرگ!

مرا توانی‌ یافت بر قله‌های سترگ

تک درختم تنها، نشسته در دل دشت

به خویش خوانده‌ام همه توفان و تگرگ

***

 زندگی‌‌ام را مرور می‌کنم، به چه عالیست!

تشویش و دلهره در عین بی‌ خیالیست

 فکر کنم آخر به سیم آخر بزنم

آیا این همان بحران میانسالی ست؟!  

 

 

 ژانویه ۲۰۰۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!