هذیان

دلم پرواز کرد دوباره
 

خورشید بجز غروب نداشت چاره
 

آسمان پر شد از ستاره
 

چکار میکنم اینجا من دیوانه
 

منطق سقط شد و قلب آواره
 

قلم از خدا رسید و از من ناله
 

چه اهمیتی دارد دید یک بیگانه
 

در چشم طوفان مادیات ویرانه
 

چگانه میشود عشق ورزید عارفانه
 

اورنگ
  Nov 2008

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!