از شب و جیرجیرک ها و….

هزاران هزار

جیرجیرک ِ خواننده

حجم شب را می درند

و پوست قیرین و برّاق ِ آنرا

با ارکستر ِ صداهای خود

تا بی نهایت

جر می دهند

من اما دمی بر می خیزم

و در امواج ِخروشان ِ صداهای شب

باز در خواب فرو می روم

علیرضا زرّین

3 اوت 2007 در خواب و بیداری

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!