شليك گلوله رنگي از جانب پليس

چند روز پيش در ترافيك سنگيني گير كرده بودم و بعد از گذشت 15 دقيقه كه چند متر جلوتر رفتيم، ديدم وانتي دوبله كنار خيابان پارك كرده و مشغول مكالمه تلفني است.

در حاليكه بيست متر جلوتر، جاي خالي براي پارك كنار خيابان موجود بود.

كم مونده بود شيشه رو بكشم پايين و بگم: “آقا، ميفهمي چيكار ميكني؟”

بعد فكر كردم اگه پليس به يك تفنگ با گلوله هاي رنگي مجهز بشه، ميتونه به ماشين متخلفين شليك كنه.

وجود لكه هاي كوچك شبرنگ – يا حتي رنگ نامرئي كه با تابش نور مخصوصي ظاهر شوند- ميتونه هنگام معاينه فني، جرائمي به دنبال داشته باشد. مخصوصاً كه هيچكس حاضر نيست به خاطر لكه شبرنگ كوچكي، تمام در يا گلگير ماشينشو رنگ كنه.

اين وسيله ارزون و سبك، بهترين مونس براي پليس پياده و كنار خيابون هم هست كه فقط به يك سوت و خودكار بيك مجهز هستند. ديگه خلاف كاران كه تا حالا محلي به اين ماموران گرامي نميگذاشتن، مجبور خواهند شد كه قانون را رعايت كنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!