کلینتون: ایران دلایل زیادی برای شرکت در کنفرانس افغانستان دارد

منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، روز جمعه در حال بازدید از صربستان به تلویزیون این کشور گفت که کشورش درحال بررسی شرکت در چنین کنفرانسی است. وی گفت: “من نمی گویم که ما شرکت خواهیم کرد، اما درحال بررسی شرکت یا عدم شرکت در آن هستیم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!