‫شیرزنان ایران زمین

‫به تاریخ ایران چو تو بنگری                    ‫سراسر بیابی زن دلیران بسی
‫ز یوتاب و گشنسب آن بانوان                 ‫سرافراز بر دختران مهان
‫که یوتاب، آن سردار بزرگ                    ‫بپا کرد بر سکندر سدی سترگ
سپاه سکندر پس اندر دمان                 ‫یکی پر غم و دیگری بدگمان
‫گر یکی خائن پارسی نمیبود رهنمای   ‫به یونان بربگشت سکندر بپای
‫دگر آرتمیس، آن جهان پهلوان              پری چهره و زورمند و جوان
‫نخستین سالار دریا نورد                    ‫ که میکرد چون بیابان بروز نبرد
‫که با زورق و کشتی و آن سپاه            ‫به یونان زمین تاخت آن زرین کلاه
‫که بانو پرین دختر کیقباد                     ‫به دانش سرافراز آن فرخ نژاد
‫و گردآفرید آن دلیر جوان                      ‫خردمند و بیدار و روشن روان
‫سر نیزه را سوی سهراب کرد             ‫عنان و سنان را پر از تاب کرد
‫که از خاک ایران زمین پروریدند و بس    ‫نوشتند با خونشان هر چه هست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!