وای

مثال شکوفه ای
مستانه زعطر زندگی
در گردباد زمان پرپر زده ام.

مثال رستمی
سر گشته ز هفتخوان جهان
بی ریا و با توان جان باخته ام.

مثال بلبلی
بسته به زار قفسی
بی امید و پر سرود
در خون خود نشسته ام.

مثال درختی
کِشته به زندان اوین
ایستاده
به خاک کشیده ام.

مثال خُورکی
پخته برای اژدها
به امر ضحاک زمان
کودک کاوه گشته ام.
بی کفن
لالۀ صحرا شده ام.

مثال غزلی
پیوسته به طاووس کلام
از ازل تا به ابد
در شور جنبش زنده ام،
در کاخ کاووس پاینده ام.
در خاک پاک آریا خفته ام،
شکفته ام،
من زنده ام.

مثال روبه ای
تشنه به میل حیله ای
در خفا و بی حیا
خشت مرا
در گرد خاوران
پنهان کرده اند.

با یاد من،
وای،
چه میکنند؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!