کارت معافی

کارت معافی

در اعتبار مستطیل خود

اسم و

      نام فامیل را می خواند

بی مقدمه

       نام پدر

       زمزمه می شود

و با امضای  سرهنگ وظیفه

                  نستعلیق

                  معاف می شوم

       از وظیفه ای بیجا.

در عکس شش در چهار

                  لبخند می زنم

و مهر معافی از گونه هایم می گذرد.

در پیاده روها

سربازهای ناکام

رژه می روند

       تا کاسه آش و

      خوابگاه

                         من  هم در شعر

                  منافع ملی را

       زیر پا می گذارم

 

افشین بابازاده
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!