صد بهتر از دیروز ما

سردی رود، سبزی رسد
همگام با نوروز ما

از جشن عید و فصل نو
خرم شود امروز ما

لبخند و شادی بر ملا
آزار و زاری بر فنا

نا آمده فردای ما
صد بهتر از دیروز ما

وصف گل و آب و هوا
آید ز بلبل هر کجا

مملو ز شوق زندگی‌
هر ساعت و هر روز ما

بستان و باغ با صفا
عیدی چو گیرند از خدا

آوای ایران سر دهد
همسنگر پیروز ما

رمز مروت بر گشا
آزاد باش و بی‌ ریا

کانون دانش گرم کن
تا به شود بهروز ما

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!