عدالت

در عدالت، در ره ایزد مکن ای یادگار
           بر سر خفتان مرو، ای دلبر مه تاب ما

عدالت گر بود، شیرین تر از مردانگی 
           ای دوستا، یاران من، قبله بزن بر راه ما

چو سعدی، و چو حافظ، گر گیرند این بهشت
          ای محمد، و العیسی، بر کن بر ما کعبه ما

در نهال انسانیت، شاه مردان را به راه
         کس نبیند دوزخی، ز این پرده سیمین ما

در مروت، معرفت، گر بر گیری تو به خیر
        عشق من، مهتاب من، تنها مشین بر سر سفره ما

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!