ایمان و اعتقاد

یا ایها النبی، ای خدا و ای امام
                       کاین ذره ایمان، کندد بر تو  من ای جوان

و این روح القدس، والعیسی و الموسی
                       محمد باشدت برهان، ای دوست من، و ای خیران

گر اعتقادت بود ایمان، ای دل عاشق من
                       ای دوست من، عشق من، لب بر زن بر لب این فرشتگان

خداوند را فراموشت مکن، ای فرزند دل یار من
                      بر لب ان اعتقاد کن مسکن، ای دوست من، ای جانان

دل من مال تو، و عشقمان بر احیای خدا
                      رحمت کن بر ما ای ایزد، ای جانان ما، ای برهان

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!