بخشش و گذشتگی

از لبانم بر زنی، ای دوست یارم
                   در عشق و محبت، بر کنی عشاق مالم

در مردی و مردانگی، ایزد مکرد روز
                  کاین حرف را شنو، ای دوست من، ای جان من، یارم

 عشق من، بخشش کار حوریان نیست 
                  بر کن این جامه، گذشت کن، پاک کن این دل، یارم

 کاین شاعر عاشق، گر بیند خواب الهی
                  کینه را پاک کن ز دلت، ای عشق من، جانم

در دوستی و معرفت، پیوسته ره ایزد گیر
                 کاین عشق مروت، پاک کنت کینه ز دل، ای جان من، یارم

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!