سرنوشت

یا ایهال الیاهو، ای مرغ پریشانم
                      در جمع این دوستان، چو کردی ما را مهمانم

کاین عشق من و تو، پریشان کرده این سیمین
                      در ره این عشق، چه کردی تو، ای سیمین، بر وجدانم

خرد الهی بود، در این دشوار زمانه
                     جان من، جانان من، لب زن بر این پیمانه، تو ای مهمانم

کاین ربنا، و اتنا، در سببت جویاییم
                     ز این معرکه دوران، چون صحتت روشن، ای عشق من، چو مهمانم

بر سر این در، چو باشد خوشی از چندان
                     کاین ملائكه جمعند، ای زیبا، خوش دلم، چو چندانم

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!